Hợp đồng theo mẫu theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam

Đề tài: Hợp đồng theo mẫu theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam
Tác giả: Trần Ngọc Hiệp HLU 2023

DOWNLOAD

Một số nội dung chính trong bài Hợp đồng theo mẫu theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU
1.1. Lịch sử hình thành của hợp đồng theo mẫu
1.2. Khái niệm, bản chất và đặc điểm của hợp đồng theo mẫu
1.2.1. Khái niệm hợp đồng theo mẫu
1.2.2. Bản chất của hợp đồng theo mẫu
1.2.3. Đặc điểm của hợp đồng theo mẫu
1.3. Các học thuyết pháp lý liên quan đến hợp đồng theo mẫu
1.4. So sánh thuật ngữ hợp đồng theo mẫu với một số thuật ngữ khác
1.4.1. Hợp đồng theo mẫu và mẫu hợp đồng
1.4.2. Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung
1.4.3. Hợp đồng theo mẫu và hợp đồng gia nhập
1.4.4. Hợp đồng theo mẫu và điều khoản mẫu của hợp đồng
1.4.5. Đánh giá chung về các thuật ngữ
1.5. Pháp luật một số quốc gia và khu vực trên thế giới về hợp đồng theo mẫu
1.5.1. Khái quát pháp luật một số quốc gia và khu vực trên thế giới
1.5.2. Nhận định chung về hệ thống pháp luật của một số quốc gia và khu vực trên thế giới.

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU
2.1. Giao kết, thực hiện hợp đồng theo mẫu
2.1.1. Giao kết hợp đồng theo mẫu
2.1.2. Thực hiện hợp đồng theo mẫu
2.2. Kiểm soát hợp đồng theo mẫu
2.2.1. Phương thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu
2.2.2. Phạm vi kiểm soát hợp đồng theo mẫu
2.3. Xử lý vi phạm pháp luật về hợp đồng theo mẫu
2.3.1. Xử lý vi phạm pháp luật về thủ tục giao kết, thực hiện hợp đồng theo mẫu
2.3.2. Xử lý vi phạm pháp luật về hình thức hợp đồng theo mẫu .
2.3.3. Xử lý vi phạm pháp luật về nội dung hợp đồng theo mẫu

2.3.4. Xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký hợp đồng theo mẫu

CHƯƠNG 3 THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THEO
MẪU TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN
3.1. Thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu tại Việt Nam
3.1.1. Thực tiễn hoạt động kiểm soát hợp đồng theo mẫu của các cơ quan quản lý nhà nước.
3.1.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu của các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ
3.1.3. Thực tiễn giải quyết tranh chấp về hợp đồng theo mẫu của tòa án
3.1.4. Đánh giá chung về tình hình thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu tại Việt Nam
3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu
3.2.1. Kiến nghị hoàn thiện các quy định của BLDS 2015 về hợp đồng theo mẫu
3.2.2. Kiến nghị hoàn thiện các quy định của LBVQLNTD 2010 và các văn bản pháp luật khác về hợp đồng theo mẫu
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng theo mẫu