Luận án: Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

Đề tài: Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng, HLU 2023

DOWNLOAD

Một số nội dung chính trong bài Luận án: Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU
1.1 Những vấn đề lý luận về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
1.1.1 Khái niệm về nhãn hiệu
1.1.2 Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu
1.1.3 Khái niệm, đặc điểm quyền sử dụng nhãn hiệu
1.1.4 Khái niệm, đặc điểm chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
1.1.5 Hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
1.1.6 Khái niệm, đặc điểm hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
1.1.6.1 Khái niệm hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
1.1.6.2 Đặc điểm của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
1.1.7. Phân loại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
1.1.8 Vai trò của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
1.1.9 Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với một số loại hợp đồng khác
1.1.9.1 Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu
1.1.9.2 Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng chuyển nhượng tên thương mại
1.1.9.3 Phân biệt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với hợp đồng nhượng quyền thương mại
1.2 Khái quát pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của Liên minh châu Âu và một số quốc gia
1.2.1 Pháp luật của Liên minh châu Âu
1.2.2 Pháp luật của Đức
1.2.3 Pháp luật của Hoa Kỳ
1.2.4 Pháp luật của Trung Quốc
1.3 Sự hình thành và phát triển của pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
1.3.1 Sự hình thành và phát triển của chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong pháp luật quốc tế
1.3.1.1 Công ước Paris
1.3.1.2 Hiệp định TRIPS
1.3.1.3 Các hiệp định song phương, đa phương
1.3.2 Sự hình thành và phát triển của chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam