Luận án: Hoạt động giải thích văn bản quy phạm pháp luật của tòa án

Đề tài: Hoạt động giải thích văn bản quy phạm pháp luật của tòa án
Tác giả: Huỳnh Thị Sinh Hiền, HCMULAW 2022

DOWNLOAD

Một số nội dung chính trong bài Luận án: Hoạt động giải thích văn bản quy phạm pháp luật của tòa án

2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
2.1. Mục đích nghiên cứu
Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận về GTVBQPPL, tìm ra quy luật chung của hoạt động này trên cơ sở nghiên cứu: thẩm quyền, căn cứ, quy tắc và phương pháp GTVBQPPL của tòa án một số nước thuộc hệ thống Thông luật, Dân luật đặt trong mối quan hệ so sánh với hoạt động GTVBQPPL của tòa án Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số gợi ý để hoàn thiện hoạt động này của tòa án Việt Nam.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nhiệm vụ trọng tâm của luận án là tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về GTVBQPPL của tòa án, tập trung vào các nước thuộc hệ thống Thông luật và Dân luật nhằm đưa ra các kiến nghị thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động GTVBQPPL của tòa án nước ta hiện nay. Từ nhiệm vụ chung trên, luận án cần hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể sau:

  • Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động GTVBQPPL của tòa án như khái niệm và phân loại GTPL, thẩm quyền, căn cứ, quy tắc, phương pháp
    GTVBQPPL của tòa án; đặc điểm và tính tất yếu của hoạt động GTVBQPPL của tòa án.
  • Nghiên cứu kinh nghiệm GTVBQPPL của tòa án từ các nước Thông luật và Dân luật tập trung vào bốn vấn đề lớn bao gồm thẩm quyền, căn cứ, quy tắc và
    phương pháp giải thích.
  • Làm rõ thực trạng, chỉ ra sự tương đồng và khác biệt giữa GTVBQPPL của tòa án nước ta và hoạt động này ở các nước Thông luật và Dân luật, tập trung làm
    rõ hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong hoạt động GTVBQPPL của tòa án Việt Nam hiện nay.
  • Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất luợng hoạt động GTVBQPPL của tòa án nước ta theo hướng tiếp cận những nội dung hợp lý từ kinh nghiệm các nước Thông luật và Dân luật được nghiên cứu.