Nghị định 123 năm 2020

Nghị định 123 năm 2020 là gì?

Nghị định 123 năm 2020 là nghị định của chính phủ số 123/2020/NĐ-CP quy định về việc sử dụng hoá đơn bao gồm:

 1. Việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa,  cung cấp dịch vụ;
 2. Sử dụng chứng từ kho thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nghiệm vụ, quyền hạn và trách nghiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Những điểm đáng chú ý của nghị định 123 năm 2020 về hóa đơn điện tử

 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022. Đồng thời khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/7/2022.
 • Bãi bỏ Khoản 2 và Khoản 4, Điều 35, Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 về áp dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2020. Tuy nhiên, việc áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/11/2020 vẫn được Chính Phủ, Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương khuyến khích để doanh nghiệp nhận được những lợi ích lâu dài.
 • Bãi bỏ Khoản 12, Điều 5, Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Đồng thời sửa đổi và bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
 • Các DN, tổ chức đã thông báo phát hành hoá đơn đặt in, tự in, hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế hay đã mua hoá đơn của cơ quan Thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hoá đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30/6/2022.
 • Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công khi xử lý tài sản công (hóa đơn bằng giấy do Bộ Tài chính đặt in)
 • Tiếp tục thực hiện việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia khi bán hàng dự trữ quốc gia (hóa đơn bằng giấy) theo quy định tại Thông tư 16/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012. Trường hợp có thông báo chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia thì các đơn vị thực hiện chuyển đổi theo quy định.

Đối tượng sử dụng hoá đơn theo nghị định 123 năm 2020

Theo nghị định 123 năm 2020, các đối tượng áp dụng hoá đơn điện tử bao gồm:

 • Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
 • Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn
 • Tổ chức thu thuế, phí, lệ phí
 • Tổ chức in hóa đơn, biên lai, cung cấp phần mềm in biên lai

Những hành vi bị cấm trong quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

1. Đối với công chức thuế

a) Gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân đến mua hóa đơn, chứng từ;

b) Có hành vi bao che, thông đồng cho tổ chức, cá nhân để sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp;

c) Nhận hối lộ khi thanh tra, kiểm tra về hóa đơn.

2. Đối với tổ chức, cá nhân bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan

a) Thực hiện hành vi gian dối như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn;

b) Cản trở công chức thuế thi hành công vụ, cụ thể các hành vi cản trở gây tổn hại sức khỏe, nhân phẩm của công chức thuế khi đang thanh tra, kiểm tra về hóa đơn, chứng từ;

c) Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ;

d) Đưa hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan hóa đơn, chứng từ nhằm mưu lợi bất chính.