Pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Đề tài: Pháp luật về người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài
Tác giả: Nguyễn Văn Sinh HLU 2023

DOWNLOAD

Một số nội dung chính trong bài Pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1. Tình hình nghiên cứu ở trong nước
1.1. Các nghiên cứu chung về lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
1.2. Các nghiên cứu liên quan đến pháp luật về lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài
2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
2.1. Các nghiên cứu liên quan đến lao động di cư
2.2. Các nghiên cứu liên quan đến pháp luật về lao động làm việc ở nước ngoài
3. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
3.1. Những kết quả nghiên cứu luận án được kế thừa
3.2. Những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu trong luận án
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM
VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI VÀ PHÁP LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở
NƯỚC NGOÀI
1.1. Những vấn đề lý luận về người lao động đi làm việc ở nước ngoài
1.1.1. Khái niệm người lao động đi làm việc ở nước ngoài
1.1.2. Đặc điểm người lao động đi làm việc ở nước ngoài
1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của người lao động đi làm việc ở nước ngoài
1.2. Những vấn đề lý luận về pháp luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài
1.2.1. Khái niệm pháp luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài
1.2.2. Đặc điểm pháp luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài
1.2.3. Nguyên tắc pháp luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
1.2.4. Nội dung pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI
LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN
2.1. Thực trạng pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
2.1.1. Chủ thể tham gia quan hệ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
2.1.2. Hình thức pháp lý đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

2.1.3. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể trong quan hệ đưa người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài
2.2. Thực trạng pháp luật khi người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.
2.3. Thực trạng pháp luật khi người lao động hết hạn làm việc ở nước ngoài trở về
Việt Nam
2.3.1. Chính sách, pháp luật hỗ trợ tạo việc làm
2.3.2. Chính sách, pháp luật hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh
2.3.3. Chính sách, pháp luật thuế
2.3.4. Chính sách, pháp luật tín dụng ưu đãi
2.3.5. Chính sách, pháp luật trong đào tạo nghề
2.3.6. Chính sách hòa nhập cộng đồng
2.4. Tình hình thực hiện pháp luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
2.4.1. Tình hình người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài
2.4.2. Những kết quả đạt được trong việc tổ chức cho lao động Việt Nam đi làm
việc ở nước ngoài
2.4.3. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc tổ chức cho người lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU
QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC
Ở NƯỚC NGOÀI
3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
3.1.1. Hoàn thiện pháp luật người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài trên
cơ sở định hướng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc
tế nói chung và hội nhập lao động nói riêng
3.1.2. Pháp luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải bảo đảm
hài hòa giữa thực thi các Điều ước quốc tế và bảo vệ quyền con người
3.1.3. Bảo đảm các quyền tự do cơ bản và danh dự, nhân phẩm của người lao động
Việt Nam khi làm việc ở nước ngoài
3.1.4. Hoàn thiện pháp luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải
bảo đảm tính toàn diện, tính thống nhất, đồng bộ, tính phù hợp và tính khả thi
3.1.5. Hoàn thiện pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
phải coi trọng công tác tổng kết thực tiễn thực hiện pháp luật, công tác rà soát, hệ
thống hóa pháp luật và công tác giải thích pháp luật

3.1.6. Pháp luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải phù hợp
với pháp luật quốc tế về lao động
3.2. Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật về người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài
3.2.1. Hoàn thiện hình thức pháp lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài .
3.2.2. Đối với hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương về lao động giữa Việt
Nam và các nước.
3.2.3. Cần sớm gia nhập một số Công ước quốc tế đa phương về lao động trong
khuôn khổ ILO
3.2.4. Hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường năng lực cho các thiết chế bảo hộ
người lao động Việt Nam khi làm việc ở nước ngoài
3.2.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động di cư, tăng cường triển khai hoạt động
đăng ký người lao động Việt Nam ở nước ngoài
3.2.6. Hoàn thiện quy định về nâng cao năng lực chủ thể tham gia vào quan hệ lao
động của lao động Việt Nam làm việc có thời hạn ở nước ngoài .
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về người lao
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
3.3.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động Việt Nam
đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và nâng cao nhận thức cho
người lao động
3.3.2. Hỗ trợ, tư vấn tạo việc làm cho người lao động sau khi về nước
3.3.3. Tăng cường cơ chế phối hợp với quốc gia tiếp nhận về việc bảo vệ quyền, lợi
ích của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các Điều ước quốc
tế về hợp tác lao động