Pháp luật việt nam về chứng cứ điện tử

Đề tài: Pháp luật việt nam về chứng cứ điện tử
Tác giả: Lê Tấn Quan, UEH, Law school, 2022

DOWNLOAD

Một số nội dung chính trong bài Pháp luật việt nam về chứng cứ điện tử

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu
1.1.1 Các công trình nghiên cứu chung về chứng cứ điện tử
1.1.2 Các công trình nghiên cứu có liên quan đến thu thập chứng cứ điện tử
1.1.3 Công trình nghiên cứu liên quan đến chấp nhận chứng cứ điện tử
1.1.4 Các công trình nghiên cứu có liên quan đến sử dụng chứng cứ điện tử
1.1.5 Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu có liên quan
1.2 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu
1.2.1 Lý thuyết về chứng cứ trong hệ thống Thông luật
1.2.2 Lý thuyết về chứng cứ trong hệ thống Dân luật
1.2.3 Nhận xét, đánh giá và sử dụng cơ sở lý thuyết của chứng cứ
1.3 Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu
1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.4.1 Phương pháp luận
1.4.2 Phương pháp nghiên cứu
1.5 Những điểm mới khoa học của luận án
1.6 Bố cục luận án

CHƯƠNG 2. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THU THẬP CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ
2.1 Cơ sở khoa học và lý thuyết cho việc thu thập chứng cứ điện tử
2.1.1 Cơ sở khoa học.
2.1.2 Cơ sở lý thuyết
2.2 Nội dung thu thập chứng cứ điện tử

2.2.1 Khái niệm về thu thập chứng cứ điện tử
2.2.2 Bản chất thu thập chứng cứ điện tử
2.2.3 Nguyên tắc và phương pháp thu thập chứng cứ điện tử
2.2.4 Biện pháp thu thập chứng cứ điện tử
2.3 Các nhân tố tác động đến quá trình thu thập chứng cứ điện tử
2.3.1 Quyền riêng tư
2.3.2 Quyền sở hữu dữ liệu điện tử
2.3.3 Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ điện tử của bên thứ ba
2.3.4 Thu thập chứng cứ điện tử trong bối cảnh toàn cầu hóa
2.4 Mô hình quy trình điều tra kỹ thuật số để thu thập chứng cứ điện tử
2.4.1 Lý do xây dựng quy trình điều tra kỹ thuật số
2.4.2 Đánh giá các mô hình đã có
2.4.3 Đề xuất mô hình phù hợp
CHƯƠNG 3. PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CHẤP NHẬN CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ
3.1 Cơ sở lý thuyết chấp nhận chứng cứ điện tử
3.1.1 Theo hệ thống Thông luật
3.1.2 Theo hệ thống Dân luật
3.1.3 Theo pháp luật Việt Nam
3.1.4 Đánh giá, nhận xét
3.2 Sự cần thiết của tiêu chí chấp nhận chứng cứ điện tử
3.2.1 Khái niệm chấp nhận chứng cứ điện tử
3.2.2 Bản chất của chấp nhận chứng cứ điện tử
3.2.3 Yêu cầu khách quan của các tiêu chí chấp nhận chứng cứ điện tử
3.3 Nội dung yêu cầu pháp lý
3.3.1. Tính liên quan
3.3.2. Tính xác thực
3.3.3. Tính hợp pháp
3.3.4. Độ tin cậy của chứng cứ điện tử
3.3.5. Tính toàn vẹn của chứng cứ điện tử
3.3.6. Tính hữu dụng
3.4 Nội dung yêu cầu công nghệ
3.4.1. Mô hình điều tra kỹ thuật số
3.4.2. Pháp luật hóa công cụ pháp y kỹ thuật số
3.4.3. Kỹ thuật giám sát nguồn gốc chứng cứ điện tử

3.4.4. Năng lực chủ thể thực hiện pháp y kỹ thuật số
3.4.5. Chất lượng phòng thí nghiệm pháp y kỹ thuật số
3.4.6. Kiểm tra tính nguyên vẹn về dữ liệu điện tử
3.4.7. Nhân chứng chuyên gia trong lĩnh vực pháp y kỹ thuật số
3.4.8. Kết luận pháp y kỹ thuật số
3.5 Nội dung yêu cầu chứng minh
3.6 Mô hình quy trình chấp nhận chứng cứ điện tử cho pháp luật Việt Nam.
3.6.1. Lý do xây dựng mô hình
3.6.2. Xây dựng mô hình

CHƯƠNG 4. SỬ DỤNG CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ, KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI PHÁP LUẬT VIỆT NAM
4.1 Cơ sở lý thuyết sử dụng chứng cứ điện tử
4.2 Những vấn đề căn bản trong sử dụng chứng cứ điện tử
4.2.1 Nguồn gốc và quá trình hình thành chứng cứ điện tử
4.2.2 Khái niệm sử dụng chứng cứ điện tử
4.2.3 Bản chất của sử dụng chứng cứ điện tử
4.2.4 Nguyên tắc sử dụng chứng cứ điện tử
4.3 Sử dụng chứng cứ điện tử trong các tình huống pháp lý
4.3.1 Tranh chấp sở hữu trí tuệ trong không gian mạng
4.3.2 Sử dụng chứng cứ điện tử trong tranh chấp hợp đồng
4.3.3 Sử dụng chứng cứ điện tử vi phạm luật cạnh tranh trong nền kinh tế số
4.3.4 Sử dụng chứng cứ điện tử trong vụ án hình sự
4.4 Kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật Việt Nam liên quan đến chứng cứ điện tử
4.4.1 Khái niệm, xác định, đánh giá chứng cứ
4.4.2 Thu thập, sử dụng chứng cứ