Pháp luật việt nam về thẩm quyền của tòa án trong giải quyết vụ việc lao động

Đề tài: Pháp luật việt nam về thẩm quyền của tòa án trong giải quyết vụ việc lao động
Tác giả: Trần Minh Tiến, HLU 2023

DOWNLOAD

Một số nội dung chính trong bài Pháp luật việt nam về thẩm quyền của tòa án trong giải quyết vụ việc lao động

1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Đóng góp mới về khoa học của luận án
6. Kết cấu của luận án
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
1. Những kết quả nghiên cứu pháp luật về thẩm quyền của Toà án trong giải quyết vụ việc lao động
1.1. Các nghiên cứu lý luận về vụ việc lao động và thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết vụ việc lao động
1.2. Các nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết vụ việc lao động và thực tiễn thực hiện
1.3. Các nghiên cứu về hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết vụ việc lao động
2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
2.1. Nhận xét tổng quan
2.2. Những kết quả trong các công trình nghiên cứu được kế thừa trong luận án
2.3. Những vấn đề chưa được nghiên cứu, luận án cần tiếp tục triển khai nghiên cứu
3. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
3.1. Câu hỏi nghiên cứu
3.2. Giả thuyết nghiên cứu
4. Cơ sở lý thuyết của đề tài