Thế chấp quyền tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam

Đề tài: Thế chấp quyền tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam 
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long HLU 2023

DOWNLOAD

Một số nội dung chính trong bài Thế chấp quyền tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẾ CHẤP QUYỀN TÀI SẢN
1.1. Nhận diện quyền tài sản
1.1.1. Khái niệm quyền tài sản
1.1.2. Phân loại quyền tài sản
1.1.2.1. Quyền tài sản có tính chất đối vật và quyền tài sản có tính chất đối nhân
1.1.2.2. Quyền tài sản có thể chuyển giao và quyền tài sản không thể chuyển giao
1.1.2.3. Quyền tài sản phát sinh từ giao dịch dân sự, quyền tài sản phát sinh từ hoạt động lao động sáng tạo của con người và quyền tài sản phát sinh trên cơ sở quy định của luật
1.1.2.4. Quyền tài sản mang bản chất bất động sản và quyền tài sản mang bản chất động sản
1.2. Đặc điểm pháp lý của quyền tài sản thế chấp
1.2.1. Quyền tài sản thế chấp luôn tồn tại dưới dạng vô hình
1.2.2. Quyền tài sản thế chấp không phải là quyền tài sản gắn liền với yếu tố nhân thân
1.2.3. Quyền tài sản thế chấp phải có thể trị giá được thành tiền
1.2.4. Con người có thể quản lý, kiểm soát được quyền tài sản thế chấp
1.3. Các quan niệm và bản chất của thế chấp tài sản
1.3.1. Các quan niệm về thế chấp
1.3.2. Bản chất của thế chấp tài sản
1.4. Khái niệm và đặc điểm pháp lý của thế chấp quyền tài sản
1.4.1. Khái niệm thế chấp quyền tài sản
1.4.2. Đặc điểm pháp lý của thế chấp quyền tài sản
CHƯƠNG 2. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THẾ CHẤP QUYỀN TÀI SẢN
2.1. Chủ thể của thế chấp quyền tài sản
2.2. Đối tượng của thế chấp quyền tài sản
2.2.1. Nhóm quyền tài sản phát sinh từ giao dịch dân sự
2.2.2. Nhóm quyền tài sản đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ
2.2.3. Nhóm quyền tài phát sinh theo quy định của Luật
2.2.3.1. Quyền sử dụng đất
2.2.3.2. Quyền hưởng dụng và quyền bề mặt
2.3. Hình thức và thời điểm có hiệu lực của thế chấp quyền tài sản
2.3.1. Hình thức của thế chấp quyền tài sản
2.3.2. Thời điểm có hiệu lực của thế chấp quyền tài sản
2.4. Đăng ký thế chấp quyền tài sản
2.5. Xử lý quyền tài sản thế chấp
2.5.1. Đặc thù của hoạt động xử lý tài sản thế chấp là quyền tài sản
2.5.2. Căn cứ xử lý quyền tài sản thế chấp
2.5.3. Phương thức xử lý quyền tài sản thế chấp
CHƯƠNG 3. THỰC TIỄN THỰC HIỆN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THẾ CHẤP QUYỀN TÀI SẢN
3.1. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thế chấp quyền tài sản tại Việt Nam hiện nay
3.1.1. Xác định quyền tài sản là đối tƣợng thế chấp
3.1.1.1. Tài sản thế chấp là số dư tiền gửi trong tài khoản của khách hàng
3.1.1.2. Tài sản thế chấp là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
3.1.1.3. Tài sản thế chấp là cổ phiếu, trái phiếu
3.1.2. Xác lập thế chấp quyền tài sản
3.1.2.1. Xác lập thế chấp quyền tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người thứ ba
3.1.2.2. Xác định chủ thể trong trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình
3.1.2.3. Xác lập thế chấp quyền tài sản hình thành từ hợp đồng
3.1.2.4. Xác lập thế chấp quyền tài sản đối với đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ
3.1.3. Xử lý tài sản thế chấp là quyền tài sản
3.1.3.1. Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất
3.1.3.2. Xử lý tài sản thế chấp là quyền tài sản hình thành từ hợp đồng
3.1.4. Giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng thế chấp quyền tài sản bị Tòa án tuyên vô hiệu
3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thế chấp quyền tài sản
3.2.1. Những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thế chấp quyền tài sản
3.2.2. Những kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thế chấp quyền tài sản
3.2.2.1. Kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 và Luật Đất đai năm 2013
3.2.2.2. Kiến nghị hoàn thiện quy định trong các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật dân sự năm 2015